Beretning for året 2018 for Museumsgårdens venner
Endnu engang Velkommen til jer alle til dette års generalforsamling i foreningen museumsgårdens venner. Foreningen har 224 medlemmer hvilket er en fremgang på 13 siden sidste års generalforsamling.

Som formand for bestyrelsen vil jeg tillade mig at sige, at det har været et turbulent år. Der har på mange områder ikke været fælles forslag i bestyrelsen og der har været stor uenighed om mangt og meget. Plejer vant bliver ofte brugt, men også i vores lille forening bliver vi nødsaget til at følge med tiden og udviklingen. Alting kan ikke nødvendigvis være som det plejer vant. På stort set alle bestyrelsesmøder har vi hørt beretninger om utilfredse medlemmer og utilfredse frivillige. Det er ok at være utilfreds, men det er ikke ok ikke at gøre noget ved det. Den eneste der ikke har hørt fra hverken medlemmer eller frivillige er formanden. Det ærgrer mig rigtig meget.

Kort efter generalforsamlingen 2018 nemlig 16. april holdt vi vores årlige opfølgningsmøde med museerne her deltog Keld Møller Hansen og Thorbjørn Kolbo. KM fortalte, at museerne er ved at etablerer en møbelcentral. Her vil det blive muligt at hente ”nye møbler” som kan erstatte de gamle og vaklevorne. Det vil gøre det muligt at få et mere levende museum. Det vil betyde, at vi over tid kan se frem til at flytte skiltene med teksten ” De udstillede genstande må ikke berøres”. Det vil også betyde, at man vil kunne sidde ved langbordet, sidde i sofaen eller ligge i alkoven. Det er dog ikke vores opgave at opfordre de besøgende til at gøre brug af muligheden. Vi ser frem til, at møbelcentralen åbner så vi kan få udskiftet noget inventar med noget mere brugbart.

Vi fik tildelt yderligere 5° i årligt (i alt 50°) tilskud hvilket vi modtog med tak. 2/3 dele af vores entreindtægt tilfalder fortsat Museumsgårdens venner.
Vi fik tilsagn om 1-2 dages hjælp til klipning af hækken Vi drøftede mulighed for en shelter mere, hvilket KM var positiv overfor, desværre skal der søges landzonetilladelse til dette så det bliver en langsommelig proces som endnu ikke har taget sin begyndelse.   
Foreningen har i 2018 modtaget en donation på 30° fra Lokal forsikring i Næstved. Vi har haft 1.302 betalende gæster i løbet af året (en nedgang på 125 i forhold til sidste år). Herudover har vi haft besøg af 503 børn (heriblandt nogle børnehaver) og 48 gratister.

22. april afholdtes der rengøringsdag, endnu engang med stor tilslutning af frivillige hænder så gården kunne stå klar til åbningen 10. maj Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle foreningens frivillige. Frivillige der i fællesskab og hver for sig laver et kæmpe arbejder på Museumsgården. Et frivilligt arbejde som vi ikke kan være foruden hvis gården og aktiviteterne skal bestå. Foreningens formål er bl.a. at arbejde for museumsgårdens bevarelse og udvikling. I samarbejde med museerne skal vi vise de besøgende om tidligere tiders landbrug og gøremål ude og inde. Vi skal deltage i vedligeholdelse af bygninger, have og effekter der er givet til Museumsgården. Derfor er der på gården nedsat følgende laug: Havelaug v/Margit Jørgensen Havelauget sørger for at haven og omgivelserne omkring gården bliver passet og plejet. Det er virkelig en fornøjelse når jeg nogle gange kigger forbi gården en søndag formiddag og kan se de nyrevne havegange og det nyslåede græs. Museerne stiller en mand til rådighed som hjælper med klipning af hækkene. 14. marts blev søen tilført et flydende Andehus, nu håber vi bare Andeparret fra sidste år vender tilbage 
Fortællelauget v/Jørgen Svendstrup Lauget står for rundvisninger og giver de besøgende et indblik i livet på gården/landet på Hans Hansens tid. Alle gæster der er med på guidet rundvisning får en fantastisk oplevelse takket være alle vores dedikerede rundvisere.
Dyrelaug v/ Tom Jakobsen med hjælp fra Svend Andersen Det gl. hønsehus er med hjælp fra museerne blevet sikret for indtrængen af skadedyr. Der er indkøbt et nyt flytbart hønsehus. Planen er, at der skal bo dværghøns. Frilandsmuseet har doneret et gåsepar. Og der er planer om at vi også skal have et andepar på gården. Derudover har Tom nogle heste som kommer til at gå i folden.
Gårdlaug v/Svend Andersen Svend tager hånd om vedligeholdelse, fjernelse af ukrudt på gårdspladsen, holder øje med møblement og rengøring på gården.
Maskinhuslaug v/Niels Jørgen Dahl Nyt slogan i Maskinhuslauget er YT – BYT TIL NYT ”gammelt” I 2018 er renoveringen af den grå Ferguson afsluttet Vi har fået foræret et ”nyt” tærskeværk – standen er endnu ukendt. Først når standen er vurderet og fundet god vil det blive besluttet om det skal erstatte det nuværende tærskeværk. Vi har fået foræret 2 Ferguson 35, Guldfugl i super god stand. Istandsættelse af den ene bliver igangsat i 2019. Hvad der skal ske med den anden tages der først stilling til på et senere tidspunkt. Måske først når istandsættelse af den første er afsluttet. Vi har i det forgangne år fået foræret mange mindre effekter i form af håndværktøj. Det er vigtigt at vi hele tiden sørger for, at de effekter vi har i udstillingen er i bedst mulig stand, hvilket også betyder, at der vil være noget vi må se os nødsaget til at skille os af med.
Håndarbejdslauget V/Ane Funck Hemmingsen Her bliver der året igennem strikket, kniplet, broderet, vævet og meget mere til stor glæde for de besøgende, som kan se de gamle håndarbejder blive udført med stor akkuratesse. Det er også muligt at købe nogle at de flotte håndarbejder. Billetsælgerlaug v/Linda Madsen Linda sørger for, at der er billetsælgere til at tage imod besøgende og opkræve entre når gården er åben.

Der blev i 2018 afholdt 7 håndværksdage fordelt i juni, juli, august og oktober alle dage med mange interesserede besøgende.
18. august afholdtes der Høstmarked med deltagelse af 4H og en stor flok Havetraktortrækkere. Et høstmarked der havde rigtig mange besøgende. Iflg. NJ var havetraktortrækkerne med til at tiltrække ekstra mange besøgende hvilket vi naturligvis er dem meget taknemlige for. Vi håber vi kan gentage succesen til høstmarkedet i 2019. Vores beslutning om at droppe entreen og i stedet opkræve en P-afgift på 50 kr. pr. bil viste sig at være en god beslutning. Vi modtog en del kritik af forplejningen i forbindelse med Høstmarkedet som vi naturligvis tager til efterretning ved planlægges af dette års Høstmarked.
23. august blev der afholdt Grillaften sammen med Museumsforeningen. Som de andre år et godt arrangement med god tilslutning.
1. & 2. september blev der afholdt Veteranpløjning. Besøgsantallet var tilfredsstillende men vi kunne godt ønske os endnu flere besøgende.
15. til 21. oktober var der efterårsferie med åben gård. En uge der var godt besøgt.
2. december nåede vi til vores årlige julemarked. Som altid med et meget stort antal besøgende og tilfredse gæster. Heldigvis kendte vores gæster ikke til al den utilfredshed der var blandt udstillerne, bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
Med et beskedent overskud på 400 kr. efter julemarkedet i 2017 var det nødvendigt at tage en drøftelse i bestyrelsen om hvordan vi skulle få økonomien til at hænge sammen for høstmarkedet i 2018. Jeg ved og I ved, at det aldrig er nemt at lave om på noget der har eksisteret igennem mange år. Men som bestyrelse har man en forpligtigelse til, at få arrangementer og økonomi til at hænge sammen. Derfor blev det besluttet, at afskaffe den gratis forplejning til udstillerne i 2018. Og det blev drøftet, om der i 2019 skal betales 100 kr. for en stand?
På bestyrelsesmødet i februar evaluerede vi julemarkedet og jeg skal love for bølgerne gik højt, det var nærmest som at sidde lige midt i orkanens øje. Linda, Niels-Jørgen og Svend berettede om al den utilfredshed udstillerne og de frivillige havde givet udtryk for. Som formand må jeg sige, at jeg er dybt skuffet over den reaktion der er kommet fra udstillerne og de frivillige i forbindelse med beslutningen om, at forplejningen i 2018 ikke var gratis. Hvorfor har ingen tilkendegivet dette over for formanden til julemarkedet? jeg var jo selv til stede som udstiller. Nogen af jer kiggede forbi, hvorfor har ingen givet udtryk for utilfredsheden over for mig? Iflg. nogle bestyrelsesmedlemmer, betød bortskaffelse af gratis forplejning, at udstillerne så ikke ønskede at købe hverken mad, drikke eller kaffe.
Tak for hjælpen til de 2 x Birgit der lavede gule ærter. Linda har informeret bestyrelsen om, at I ikke ønsker at tilbyde dette fremover, hvis vi ikke kan give udstillerne et gratis måltid mad. I mener det er at gå i små sko!!
Iflg. Linda, NJ og Svend har flere udstillere allerede nu givet udtryk for, at de kun vil komme næste år vis de kan være i et opvarmet maskinhus, stadepladser og forplejning er gratis. Som udstiller kommer man til et opvarmet lokale, bordene er stillet op, annonceringen er på plads og man kan forvente et stort antal besøgende. Det eneste man som udstiller skal gøre er at stille sine ting op så de klar til salg. Når dagen er omme, kan hver enkelt udstiller tage dagens omsætning med hjem til egen lomme. Som bekendt er hverken varme eller annoncering gratis. Derfor er vi nogle i bestyrelsen der mener, at udstillerne må bidrage til denne udgift. Jeg deltager selv på julemarkedet så jeg ved hvad jeg taler om, jeg står ikke inde i varmen men i den gamle hestestand for det synes jeg er hyggeligt. Jeg bliver ked af at høre at bortskaffelse af gratis forplejning og en beskeden bruger betaling kan betyde at man ikke ønsker at komme og vise/sælge sit håndværk og gå hjem med lidt ”lommepenge”
Jeg vil opfordre alle udstillere til at deltage i vores hyggelige julemarked 1. dec 2019 
Som afslutning på julemarkedet kan jeg oplyse, at vi i 2018 endte med et overskud på ca. 3° kr.
Annoncering Uden at tage forskud på regnskabet vil jeg allerede i beretningen knytte en kommentar til annonceringsbudgettet. Der er tidligere ytret ønske om fra nogle af vores medlemmer at vi skulle annoncerer mere omkring vores arrangementer. Der var ønske om annoncering i både Sydsjællands tidende og Ugebladet for Møn. Det ønske har vi efterlevet.
På bestyrelsesmødet i juni var der brugt 24° på annoncering/reklamer, ved årets udgang var den samlede udgift til annoncering/reklamer på ca. 55°. En merudgift på ca. 35° i forhold til sidste år. Havde vi ikke fået en donation 30°, havde vi haft et underskud på 30°. Så udgift til annoncering skal der ekstra fokus på i 2019. Desværre har den store ekstra udgift til annoncering ikke afstedkommet flere besøgende, tværtimod havde vi som tidligere nævnt en nedgang i besøgstallet på 125.
Andre emner der har været drøftet i bestyrelsen: Fødevarelovgivning omkring produktion af mad i eget køkken til salg, det er ikke lovligt. Produktansvarsforsikring – det har foreningen ikke. Derfor kan det blive fatalt hvis nogle bliver syge af den mad vi laver og sælger.
Jeg vil opfordre medlemmer og frivillige til at tage kontakt til formanden hvis der er noget man er utilfreds med. Lad os få en drøftelse af hvad bestyrelsen kan gøre bedre/anderledes og hvad I som medlemmer/frivillige kan bidrage med. Man skal huske, at når man peger EN finger af andre så er der fire fingre der peger ind mod en selv.
Hvis museumsgården og museumsgårdens venner skal bestå i mange år fremover har vi et fælles ansvar for at give plads og rum til, at generationer efter os har og får lyst til at besøge vores fantastiske gamle gård og deltage i såvel det frivillige arbejde som i bestyrelsesarbejdet. Vi har en fælles forpligtigelse til at udvikle gården og følge med tiden. Det modsatte af udvikling er afvikling og der ønsker jeg ikke museumsgården skal havne. Endnu en stor tak skal lyde til alle jer frivillige – uden jeres arbejdskraft var der ingen aktiviteter og dermed ingen gæster på gården. Til slut har jeg kun at sige, at jeg ikke selv er på valg i år. Men hvis nogen har interesse i at gøre et større stykke arbejde i bestyrelsen end jeg kan tilbyde stiller jeg gerne min plads til rådighed.