Nyhedsbrev Museumsgårdens Venner Juni 2018

Kære alle venner af Museumsgården.

Som nogen ved har vi fået ny formand i bestyrelsen, Lotte Vinge, og næstformand Niels Jørgen Dahl.

Arbejdet på gården er i fuld gang, og mange møder ihærdigt op og hjælper til. Tak for det.

Den planlagte tur med Lokalhistorisk Forening er udsat på ubestemt tid, idet foreningen som bekendt ikke
kan være på Thorsvang mere og er ude at lede med lys og lygte efter et egnet nyt sted.

Gården har nu åbent fra tirsdag til søndag – lukket om mandagen.

Håndværkerdagene starter d. 28. juni og de følgende 5 torsdage.

Der annonceres fremover i Ugebladet og Sydsjællands Tidende, samt i Tid og Sted i Sjællandske.

Høstmarkedet har vi måttet flytte til : 18. august 2018.
Så noter jer datoen og mød op med jeres børn og / eller børnebørn og oplev en fantastisk dag.
Spred rygtet. I år gratis entre – men parkeringsafgift.
Havetraktortræk, 4 H Dyrskue, hjemmeværnet, Fjerkræavlerforeningen, tærskning og meget andet.
Har nogen lyst til at hjælpe kan man kontakte Niels Jørgen Dahl på tlf: 21 63 77 03 så bliver han glad.

Grillaften med Museumsforeningen er den 23. august 2018
Der kommer nærmere informaton.

De senere år har vi fået trykt medlemskort, men da mange kort ikke bliver afhentet har bestyrelsen valgt at afskaffe medlemskortet. Fra 2019 vil vi derfor i stedet bede vores medlemmer medbringe kvitteringsdelen af girokortet eller et foto af betalingsoversigten ( kan gemmes på mobilen) når man besøger Museumsgården og vil benytte muligheden for gratis adgang. Udskriften / kvittering kan ligge i jeres pung, og er så lige til at tage op.
Da de mange uafhentede kort er af plastic synes vi også der er et miljømæssigt hensyn.

Det er ikke lovligt at campere på Museumsgården – derfor er der sat skilte op med forbud.

Haven står nu så smuk og alting blomstrer – der er så fint derude, lad os alle håbe på en god sommer med masser af besøg på gården – til glæde for rigtig mange – ikke mindst for alle de frivillige der arbejder torsdag efter torsdag året rundt for at vedligeholde vores kulturarv. Tak til alle jer.

De bedste hilsener fra Bestyrelsen for Museumsgården Venner J

Aktivitetskalender Museumsgårdens venner 2018

 28. juni Håndværkerdag
5. juli Håndværkerdag
12. juli  Håndværkerdag
19. juli Håndværkerdag
26. juli Håndværkerdag
18. august Håndværkerdag (Bemærk ny dato)
  4. august Høstmarked og 4H dyrskue (dagen flyttes måske, følg med på siden her)
23. august Grillaften med Museumsforeningen
1. september Veteranpløjning
2. september Veteranpløjning
9. september Sidste åbningsdag.
15. – 21. oktober – Efterårsferie Åbent (NB! også mandag)
18. oktober Håndværkerdag
2. december Julemarked 2018

Museumsgårdens Venner  afholdt  generalforsamling 
torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 
  i Maskinhuset på Museumsgården
her følger referatet.

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING MUSEUMSGÅRDENS VENNERTORSDAG D. 22. MARTS 2018.

Mødet startede med at Niels Jørgens Dahl bød velkommen og orienterede om at Christian Hansen og han selv havde byttet plads i bestyrelsen. Derefter informeredes om dyrelaugs formand og medlem af bestyrelsen Kaj Jensen bortgang, der blev tændt et lys og afholdt 1 minuts stilhed

Generalforsamlingen startede med en sang og så gik vi over til dagsordenen.
Der valgtes 2 stemmetællere : Poul Henning Madsen – Finn Jacobsen

Søren Hansen valgtes til dirigent og han konstaterede at trods sneen var indkaldelsen lovligt indvarslet.
Til referent valgtes Gitte Kærholm Hansen
Formanden aflagde beretning og kunne glad fortælle at der har været en fremgang med over 100 flere betalende. Dog har vi ikke set skoler og spejdere i år.

Der er kommet en del nye medlemmer så vi nu er oppe på 211
I 2017 er der investeret i rigtig meget værktøj til maskinhuset, havehjælpemidler, køleskab m/fryser, og borde til foreningens arrangementer.
Frokoststuen har fået et flot nyt køkken og der bliver sat fliser op når vandhanen er skiftet ud.
Der er indkommet en masse effekter, tak for det.
Der modtages meget hjælp og støtte fra nærsamfundet og det er vi meget taknemmelige for.
Der er stor hjælp fra alle vores frivillige – uden dem kunne vi ikke afholde vores arrangementer. Stor tak for det.
Der er afholdt bustur, høstmarked, grillaften, pløjestævne og julemarked. Med tanken på høsten sidste år og tilsåningen af markerne er forskubbet meget , kan vi dog allerede nu se at det kan give problemer med afholdelse af høstmarked d. 4. august.
Torsdage i juli er velbesøgte og nogen dejlige dage for os.
22. april 2018 kl. 9 er der rengøringsdag på gården – alle er velkomne.
Lokalhistorist forening arrangerer i år bustur, nærmere følger. Bestyrelsen må dog melde ud af man ikke magter flere arrangementer for nuværende.
Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer og revisor aflagde regnskab, efter enkelte spørgsmål, blev det enstemmigt vedtaget.

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget som uforandret – kr. 100

Der var ingen forslag til kommende arrangementer.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog et par vedtægtsændringer.Første ændring i punkt 3 linie 9 blev vedtaget. Linie 3 i punkt 7 Gav anledning til for og imod snak, og der blev lavet skriftlig afstemning. 1 blank 5 nej og 49 jaSå forslaget blev vedtaget. 

Så gik vi over til valg til bestyrelsen.
Gitte Kærholm Hansen blev genvalgt
Lotte Vingeblev genvalgt
Niels Jørgen Dahl blev genvalgt
Per Vinther Nielsen blev valgt
Som suppleanter valgtes:
Poul Henning Madsen
Jørgen Hansen
Extern kasserer Linda Madsen blev genvalgt
Revisor Bente Bille REVIVISION blev genvalgt.  

Under eventuelt blev der stillet forslag om at flytte høstmarkedet
Der blev talt om parkeringspladser var en mangelvare.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden efter endnu en sang
Der blev efterlyst folk der vil sælge billetter.
Serveredes kaffe og Lotte Vinge ”lav selv ” æblekage.
For referat Gitte Kærholm Hansen