REFERAT GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2021

Museumsgårdens Venner.
Referat generalforsamling 2021 afholdt 13. juni 2021 på Museumsgården.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00.

Formanden byder velkommen til ca. 40 fremmødte medlemmer.
Ifølge dagsorden til generalforsamling startes med

  1. Valg af stemmetællere: 2 stemmetællere valgt, men kom ikke i brug.
  2. Valg af dirigent: Søren Hansen der konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt ved annonce i avis og på foreningens hjemmeside.
  3. Valg af protokolfører: Solveig Henriksen
  4. Formanden forelagde beretning om et usædvanligt år.

Onsdag er underskrevet en aftale med Kommunen til ikrafttræden 1/11 2021. En aftale vi kan leve med. (en lille forbedring). Efter beretningen foreslår formanden, at hele bestyrelsen fortsætter da det er meget kort tid siden den er valgt. Spørgsmål vedr. Peter og evt. medhjælper til ham bringes op Bestyrelsen arbejder videre hermed og Keld Møller Hansen svarer, man leder efter afløser og håber at finde en hurtigt igen.

Se i øvrigt beretningen, der blev taget til efterretning.

  • Kassereren fremlægger regnskab der viser et overskud på kr. 23.929,- samt en formue på kr. 82.265,-. Regnskabet godkendes.
  • Se regnskabet for 2020 her
  • Fastsættelse af kontingent uændret kr. 100,-.
  • Forslag til nye aktiviteter.: Knud Larsen foreslår dubletter fra maskinhus kan sælges. Man skal tage hensyn til evt. private ting. Før man foretager endelige salg skal forslaget frem i nyhedsbrev.
  • Der er ingen indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse: Hele bestyrelse genvælges. Det diskuteres hvordan fordelingen af 1 eller 2 års sæde i bestyrelsen skal finde sted. Dirigenten skærer igennem med lodtrækning med følgende resultat:

Valg for 1 år: Knud Larsen – Anni Hjelmsmark – Solveig Henriksen.  (På valg i 2022)
Valg for 2 år: Bodil Boyhus – Ole Hansen – Finn Jakobsen – Johnny Buch. (På valg i 2023)
Ingen valg af suppleanter.
Valg af revisionsfirma: Revivision, Bente Bille.
Eventuelt.

Generalforsamling slut kl. 11.15.

Herefter fortæller Keld Møller Hansen kort om fremtidigt samarbejde.

Laugsformændene fortæller om status og fremtidige planer.

Referent: Solveig Henriksen
—————————————————————————————————–

NYHEDSBREV MARTS 2021

Nyt fra kommunen

I det seneste nyhedsbrev lovede jeg at fortælle mere om vores måske/måske ikke aftale med Vordingborg kommune, så snart vi har afholdt det annoncerede møde med Kultur- og Fritidsudvalget, som var aftalt til 9. december 2020.

Dette møde blev aflyst grundet Corona restriktionerne, og har endnu ikke fundet sted. Jeg har haft kontakt til chef Jesper Kjærulf i kommunen, og bestyrelsen har meddelt ham, at vi naturligvis gerne vil mødes med udvalget hurtigst muligt. Men vi ønsker at mødes personligt, og må derfor afvente at forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes.  I mellemtiden fortsætter bestyrelsen med planlægningen af sæson 2021 med de forudsætninger, vi kender.

Vi har allerede lagt aktivitetsplanen for 2021 ind på hjemmesiden, så alle kan indrette deres egne aktiviteter derefter, stadig i det håb, at vi får lov til at gennemføre alle de planlagte aktiviteter.

Generalforsamling 2021

Corona restriktionerne gælder stadig, og vi må derfor se i øjnene, at vi ikke kan afholde vores generalforsamling den 18. marts som planlagt. Vi vil indkalde til en generalforsamling, så snart vi kan se en åbning.

Aktiviteter i 2021

Vi har udarbejdet et budget, som bestyrelsen kan arbejde efter, med de aktiviteter, som vi vil have i et normalt år.  Der ud over har bestyrelsen vedtaget nogle tiltag til at få flere besøgende og mere liv på gården. Vores shelter har gennem 2020 været vel besøgt, og vi ønsker at gøre Hans Hansens gård til et sted, hvor Camøno turister gerne overnatter.

Det er derfor med stor glæde jeg kan fortælle, at Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget 30.000 kr. til et baderum.

Mange overnattende har efterspurgt et bad, og bestyrelsen har derfor undersøgt muligheden for at etablere bad i toiletafdelingen. Vi har fået et tilbud på indretning af en bruserum, og Fanefjord Sparekasses Fond har nu givet tilsagn om at støtte dette projekt.

Fonden vil i denne uge i Ugebladet fortælle, hvilke projekter de har besluttet at støtte.

Vi skal nu gennem en formel proces med at få byggetilladelse til baderummet, og vi påregner at kommunen gerne hjælper os med dette, det er jo som bekendt kommunen, der ejer bygningerne.

Kommunen har sendt en legepladsinspektør ud for at se til vores legeplads.  Vi skal jo alle lære noget nyt hele tiden, og jeg har nu lært, at en legeplads med offentlig adgang skal være under kommunens løbende tilsyn.  Rapporten fra legepladsinspektøren fortæller selvfølgelig om det, vi alle kan se, nemlig at en stor del af træværket er ved at rådne, og på et tidspunkt skal udskiftes. Rapporten fortæller dog ikke om nogen umiddelbar fare, der skal gøres noget ved lige nu og her.

Bestyrelsen har derfor ansøgt den fond, der for 11 år siden bevilgede midler til legepladsen om endnu en gang at give støtte til en renovering. Samtidig har vi bedt om støtte til endnu et shelter for at få endnu flere besøgende til gården. Denne ansøgning kan vi ikke regne med at få svar på før en gang i maj måned.

Endelig har maskinlauget ønsket et nyt telt til udskiftning af det gamle, der er blæst væk.  Bestyrelsen er derfor nu i gang med at søge om midler til 2 party telte, der giver fleksibilitet til dels at få nogle af de gamle maskiner under tag, dels kan bruges af publikum ved festlige lejligheder.

Markedsføring

Bestyrelsen har besluttet at Hans Hansens gård skal markedsføres i 2021 gennem de turistbrochurer, hvor vi også tidligere har været synlige.  Der ud over har vi fået en annonce i Møns Landboturismes folder, der vil være til stede på turistdestinationer og specielt i Bed & Breakfast på Møn.

Kontingentopkrævning

Der er nu fra banken udsendt indbetalingskort til kontingentopkrævning.  Der er allerede kommet mange penge ind på vores konto, men lad mig benytte lejligheden til at opfordre de, der endnu ikke har haft tid til at betale, til at få det gjort.

Der er desværre sket 2 små begynderfejl ved udsendelse af opkrævningen. Den vågne læser ser straks at der står noget om kontingent for 2020, det er naturligvis 2021 vi opkræver. Kassererens navn er desværre heller ikke blevet opdateret, men pengene går alligevel ind på foreningens bankkonto.

Så I opfordres til at betale kontingent, hvis I ikke allerede har gjort det.

Venlig hilsen

Ole Hansen
Formand

——————————————————————————————————————-

Ordinær generalforsamling 2020 blev udskudt p.g.a. Covid-19.
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling søndag den 15.11.20, hvor den siddende bestyrelse fratrådte. Det valgtes en ny bestyrelse bestående af.
Solveig Henriksen, Anni hjelmsmark, Ole Hansen, Finn Jakobsen, Bodil boyhus, Knud Larsen og så Johnni Buch.
Bestyrelsen konstituerede sig læs her

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN MUSEUMSGÅRDENS VENNER SØNDAG D. 15. NOVEMBER  2020   KL. 10.00 PÅ SAMLERMUSEET THORSVANG.

(Knap 40 deltog.)

Dagsorden :   Velkomst og valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Valg af ny bestyrelse
Eventuelt

Formand Lotte Vinge bød velkommen og takkede Henrik for at have tingene i orden så vi kunne være der.

Søren Hansen valgtes som dirigent, og sagde at han havde gerne været foruden både dette valg og indkaldelsen i det hele taget.

Stemmetællere Finn Jacobsen og Johnni Buch meldte sig frivilligt J

Dirigenten konstaterede at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indvarslet. Derefter gav han ordet videre til Formanden Lotte Vinge.

Formandens beretning vil ligge på hjemmesiden. Læs beretningen her

Som forventet gav den anledning til mange kommentarer.

Ole Hansen:
Dybt ulykkelig situation: Synes ikke det skal være nok nu, og meldte sig på banen til bestyrelsen

John Holmer:
Ærgerligt med negativ holdning. Museumsforeningen vil gerne støtte op. Holmer havde kontaktet Jesper Kjærulf og Lotte Vinge, idet han fandt det vigtigt, at etablere gode forhold.

Knud Larsen:
Opfordrede til at stille op til bestyrelsen.
Frivilliges store arbejde – sammenhold og ikke mindst de sociale aspekter vejer tungt,

Kent Holmsbøll:
Vi er oppe imod noget hvor selv guder kæmper forgæves.
Ingen empati fra kommunens side.

Øvelsen skulle være at spare 100.000 kr.

Stor ros til vores formand Lotte for et stort arbejde
Men nok er nok

Joan Møller:
Vi bliver pålagt at drive gården, og det er vi ikke interesseret i.
Frivillige skal ikke pålægges noget ansvar.
Vi holder alle meget af Museumsgården – men jeg vil ikke være med til at drive den.

John Holmer:
Der er ikke noget sted i Danmark, hvor man overlader driften til de frivillige.
Syd Øst Danmarks Museum har intet foretaget sig.
De har ønsket det sådan og har intet gjort.

Hvor mange gange har Keld Møller været på Museumsgården?
Der skal oprettes et Museumsråd og professionelle skal overtage driften og hjælpe.

Lotte Vinge:
Tak – nej tak.

Finn Jacobsen:
Nu er jeg godt gal i skralden.
Jeg mindes heller ikke at have set Holmer derude, med undtagelse af festlige lejligheder.
Vendetta mellem Holmer og Keld Møller – hører ikke hjemme her, vi må tilbage til det vi er her for.

John Holmer.
Jeg har arrangeret grillaftener.
Museumsforeningen har doneret borde og stole til Museumsgården.
Vi skal over i et andet regi.

Kent Holmsbøll:
Vi har haft fremragende samarbejde med Keld Møller, og det har jeg også haft førhen i forbindelse med Smykkemuseet. Jesper Kjærulf driver embedsmandsvælde. Der kan ikke spoles tilbage.

Knud Larsen:
Det er en ærlig sag at være skuffet og vred.
Jeg kan ikke genkende ordene om Jesper Kjærulf og Keld Møller. Manglende kommunikation må ikke nedlægge Museumsgården eller vende ryggen til den.

Lotte Vinge:
Det handler ikke om hvad eller hvem der har betalt for hvad.
Det handler om at bevare Museumsgården.

Niels Jørgen Dahl:
Jeg har haft et livslangt forhold til Museumsgården.
Vil ikke forhandle – men siger stop.

Gitte Kærholm Hansen:
Nok er nok – og NU er det nok.

Beretning taget til efterretning.

Formanden fremlagde regnskabet.
Dirigenten bekræftede at regnskabet var underskrevet.

John Holmer:
Hvor mange besøgende har gården haft og hvad er der betalt til Syd Øst Danmarks Museum

Tal blev hentet via mobil fra Kasserer Mette Rasmussen
3435 besøgende
1161 betalende a kr. 40
Heraf afregnes kr. 10 altså kr. 11.610
Det fratrækkes tilskuddet på kr. 50.000

Regnskabet godkendt.

Valg:
Den samlede bestyrelse holder fast i beslutningen om at afgå.

Følgende blev forslået – anmodet – eller stillede op frivilligt:

Ole Hansen
Knud Larsen
Johnni Buch
Finn Jacobsen (kun til næste generalforsamling! )
Bodil Boyhus
Solveig Henriksen
Anni Hjelmsmark

Alle blev valgt.

Der skal være 5tilstede for at være beslutningsdygtige.

Nye bestyrelse håbede, at praktiske ting kunne aftales med gamle bestyrelse, og selvfølgelig kan det det. Gamle bestyrelse vil være behjælpelige med en overdragelse.

Generalforsamling igen inden udgangen af marts 2021 som normalt.

Eventuelt.
Finn Jacobsen ville gerne hvorvidt laugsformændene ville fortsætte, og det ville de gerne.
Ane Hemmingsen     OK
Niels Jørgen Dahl      OK
Kent Holmsbøll         OK
Margit Jørgensen     OK
Billetsælger laug  vacant.
Jens Hemmingsen takkede den nye bestyrelse.
Tanker omkring Peter Stolt der har været på gården så meget I hele dette Corona forløb.

Dirigenten takkede for god ro og orden og konstaterede ekstraordinære generalforsamling for slut.

For referat:  Gitte Kærholm Hansen