Museumsgårdens Venner  afholdt  generalforsamling 
torsdag d. 24. marts 2019 kl. 10.00
  i Tøvelde Forsamlingshus
her følger referatet.

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I
Foreningen Museumsgårdens Venner

Søndag d. 24. marts 2019 kl. 10 i Tøvelde Forsamlingshus.

Formand Lotte Vinge bød velkommen og vi startede med at gå til buffet

og hente morgenbrød og få skænket os noget kaffe.

Bestyrelsen foreslog Finn Jacobsen og Poul Henning Madsen som stemmetællere – de blev valgt.

Bestyrelsen foreslog Søren Hansen som dirigent og han blev valgt – hvorefter han overtog dagsorden og generalforsamling.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen som lovligt indvarslet.

Bestyrelsen forslog Gitte Kærholm Hansen som referent og hun blev valgt.

Derefter gik vi over til formandens beretning.

En flot og fyldest gørende beretning – der blev godkendt med få kommentarer vedr. fødevarer – formanden svarede promte:

Fødevarsikkerhed: Vi skal efterleve reglerne.

Forsikring: Vi er forsikret gennem Østdansk Museum – men ikke hvis nogen bliver syge af mad købt på gården.

Æbleskiver skal bages af æbleskivemel.

Klejner er ikke noget problem, de bliver kogt i olie, dog skal vi kunne dokumentere indhold i dejen.

Beretning i fulde ordlyd står at læse på hjemmesiden.

Extern kasserers regnskabsaflæggelse:

Regnskabet blev enstemmigt godkendt – dog med få kommentarer.

Bl.a. vedr. julemarkedet.

Overskud var på kr. 3367 men efter fratrækkelse af tombola omsætning

Kr. 2813 var det igen beskedent overskud på kr. 554,00

Kommentarer:

Skal vi lave overskud

Skal vi tjene penge på julemarkedet

Et arrangement der giver god reklame

Der skal nok tages endnu en bestyrelsesafgørelse.

Linda oplyste at der allerede 2.maj er et arrangement med et busselskab.

Punkt 6:

Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslog det uændret.

Punkt 7:

Bestyrelsens forslag til nye tiltag / arrangementer:

Intet nyt – arrangementer ligger nu i et leje vi kan magte.

Punkt 8:

Ingen indkomne forslag. 

Punkt 9 :

Valg til bestyrelse

Valg af suppleanter

Valg af extern kasserer

På valg var til bestyrelsen var:

Svend Andersen
Per Winther
Lau Olsen
Christian Hansen
Da Lau og Christian ikke ønskede genvalg, blev flg. Foreslået:
Joan Møller
Niels Bjørn Jørgensen
Kent Holmsbøll
Der måtte skriftlig afstemning til og

Joan Møller blev valgt med 54 stemmer
Kent Holmsbøll blev valgt med 41 stemmer

Både Svend Andersen og Per Winter var villige til genvalg og det blev de så.

Til suppleanter genvalgtes :

Poul Henning Madsen

Jørn Hansen

Valg af extern kasserer:

Linda Madsen ønskede ikke genvalg i stedet valgtes Mette Rasmussen

Punkt 10:

Som revisor genvalgtes Revivision / Bente Bille

Punkt 11:

Eventuelt – ordet frit – alt kan diskuteres og intet kan besluttes.

Flere undrede sig over, at julemarkedet var gratis

Et sted var julemarkedet lukket da der blev lavet brugerbetaling

Forslag om fordobling af kontingent

Stadeholdere skal betale og medlemmer friholdes – det fleres holdning

Generelt opbakning til betaling af stadeplads ved julemarkedet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Vi glemte helt at vi skulle synge – men det nåede vi alligevel inden vi gik
Lotte Vinge takkede dirigenten med et par flasker

Takkede Lau og Christian for henholdvis 5 og 10 år arbejde og de modtog ligeledes et par flasker

Linda fik tak og gode ord med på vejen og fik ligeledes et par flasker.

For referat: Gitte Kærholm Hansen