Kontakt
Post: Museumsgårdens Venner Møn,
c/o Linda Madsen, Sdr. Landevej 3, 4780 Stege, 24871496, lindamadsen52@hotmail.com

Museumsgårdens Venner Møn
Foreningen Museumsgaardens Venner Møn, blev stiftet den 30. November 2005
Museumsgårdens Venner er Museumsgårdens støtteforening. Foreningen står bl.a bag de årlige håndværkertorsdage,  det store Høstmarked i august og Julemarkedet 1. søndag i advent.
Udover at arbejde på og formidle den gamle gård i Keldbylille, arrangerer foreningen ture og udflugter for sine medlemmer.


Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen skal du blot gøre følgende:
Mail eller send dit navn og adresse til sekrætæren, adresse står herunder
Så vil der blive fremsendt en blanket og et girokort, samt  information om foreningen og dens vedtægter.


Årligt kontingent
Enkeltmedlem: kr. 100,-


Bestyrelse for Museumsgårdens Venner:
Bestyrelsen 2016 for Museumgårdens Venner har konstitueret sig om følgende;

Formand         
Christian Hansen
Klintevej 125
4780  Stege
20463105
cbh@keldby.dk

Næstformand
Niels Jørgen Dahl
Søndre Landevej 3
4780 Stege
21637703
nielsjdahl20@gmail.com

Sekretær
Gitte Kærholm Hansen
Klintevej 151
4780 Stege
50993213
kajkokmoen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Kaj Jensen
Lindegårdsvej 12
4780 Stege
25124577

Lau Olsen
Vængesgårdvej 20
4780 Stege
20610230
lilavith@live.dk 

Svend Andersen
Klintevej  60
4780  Stege
Tlf:  21222055

Lotte Vinge
Søndre Landevej 69
4791 Borre
vinge.lotte@privat.dk

Suppleanter:

Poul Henning Madsen
Grønsundvej  223
4780  Stege
Tlf.  50437792

Per Vinther-Nielsen
Rønnevænget  20
4780  Stege
Tlf: 61760622

 

Ekstern Kasser
Linda A Madsen
Søndre Landevej 3
4780 Stege
24871496
lindamadsen52@hotmail.com

Revisor
ReviVision – Bente Bille

Laugsformænd:

Håndarbejdslauget  
Ane Funck Hemmingsen
55813181
jhe@dlgnet.dk
Maskinhus og gårdlaug.
Niels Jørgen Dahl
21637703
nielsjdahl20@gmail.com
Fortællelauget
Jørgen Svenstrup
tlf:  55817066  eller  30423148
hestesvenstrup@sport.dk
Havelauget    
Margit Jørgensen
55813045
margit.bjoern4780@gmail.com
Dyrelaug
Kaj Jensen
25124577
Billetsælgerlaug
Vacant


Har du lyst at være med…………

Vores forening, som kan markere sin 9 årsdag den 30. november i år, blev stiftet som en støtteforening til Museumsgården og tæller ca. 165 medlemmer. Foreningens formål er: ”at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling”. I samarbejde med Museerne Vordingborg, at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i bevarelsen af stedet gennem formidling af historien omkring gården og løbende vedligeholdelse af haven og effekter der er givet til Museumsgården”.

Udover din støtte til foreningen gennem kontingentet skal du vide, at du er meget velkommen, såfremt du har lyst, interesse og lidt tid tilovers til at deltage aktivt i en eller anden opgave i forbindelse med alle torsdage i sæsonen og øvrige aktivitetsdage på Museumsgården. Et af vore mål er, at vi gennem sæsonen skaber et spændende liv på gården. Dertil har vi nedsat 7 laug, der hver opererer med sin forvalter:

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller dukke op på gården en torsdag og høre nærmere om, hvilke opgaver der eventuelt kunne være nyttigt og underholdende for dig at deltage i. Vi har et yderligere mål, nemlig: at det skal være sjovt at have med vore projekter at gøre samtidig med muligheden for hyggeligt samvær undervejs under udførelsen af dem. Vi håber at se dig på gården i den komnmende sæson.

______________________________________________________________________________________________________

Museumsgårdens Sponsorer

 • Grete Ravnsted-Larsen Kørekåber + Udstillingsskab
 • Fa. Houmølle A/S Udstillingsskab
 • FriluftsRådet med støtte af Tips- og Lottomidler til Shelter
 • Skibsreder Carsten Brebøls Fond Pengegaver bl.a. til naturlegepladsen og opførelse af shelter med bålplads og bord/bænke
 • 4H-Kredsen Møn/Bogø Pengegave til naturlegeplads
 • Møns Bank Pengegaver

Bliv sponsor for Museumsgården – det betaler sig. Vedr. sponsorater kontakt venligst Keld Møller Hansen, Tlf. 7070 1236 eller send en mail til kmh@museerne.dk 


Vedtægter for Museumsgårdens Venner Møn

 1. Navn & Hjemsted

Foreningens navn er ”Museumsgårdens Venner”
Museumsgaarden, Skullebjergvej 15, Keldbylille, 4780 Stege
Hjemsted; Vordingborg Kommune, 4760 Vordingborg.

2. Formål

Foreningens formål er, at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling

Ligeledes, i samklang med Møns Museum, at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i vedligeholdelse af bygninger, have og effekter der er givet til Museumsgården.

Foreningen kan til sit formåls realisering eje fast ejendom

Enhver med interesse for foreningens formål kan optages som medlem, dog først stemmeberettiget fra det fyldt 16 år.

3. Styrelse

Styrelsen består af en Bestyrelse på 7 personer.
Bestyrelsen uddelegerer ansvarsområder til medlemmerne efter behov og ønsker.
Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
3 medlemmer vælges i lige årstal og 4 medlemmer vælges i ulige årstal.
Første gang ved lodtrækning. Ligeledes vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.
Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse der dog kan meddele prokura.
Ved erhvervelse, pantsætning og salg af fast ejendom, dog først efter en generalforsamlings beslutning herom.
Sekretæren samler og opbevarer foreningens korrespondance.
Kassereren fører foreningens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.
Sekretær og Kasseren kan begge vælges eksternt

4. Regnskab

                           Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Regnskabet revideres af Aut. Revisionsfirma, valgt på generalforsamlingen.

5. Generalforsamling.
                            Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i 1.ste kvartal.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved offentlig information med 14 dages varsel.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter;

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af Revisionsfirma
 11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt mindst 20% af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

6. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal  godkendes af 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor punktet er på dagsordenen. Ændringsforslag skal bekendtgøres ved indkaldelse til generalforsamlingen og hele forslaget skal omdeles skriftligt på mødet.

7. Opløsning

Eventuel opløsning af foreningen skal godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages og max. 2 mdr. mellemrum. Opløsning kræver 2/3 flertal af de fremmødte på første generalforsamling og simpelt flertal på sidste generalforsamling. Evt. aktiver i foreningen skal realiseres efter generalforsamlingens anvisning. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er foretaget.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 30 november 2005
Ændringer vedtaget på generalforsamling, d. 21/3-06, 20/3-07, 13/3-08,  21/3-13 og 26/3-15