Bestyrelsen i Museumsgårdens Venner november 2020.

Ny BESTYRELSE pr. 15.11. 
På ekstraordinær generalforsamling 15.11. trådte den siddende bestyrelse  tilbage. Der valgtes en ny bestyrelse, som ser således ud:

Ole Hansen, Formand
Hesselholtvej 3 4791Borre
ole@hesselholt.nu
20944048

Knud Larsen, Næstformand
knud21272158@gmail.com
21272158

 Bodil Boyhus, Kasserer
boyhus@holm.mail.dk
61748859

Solveig Henriksen, Sekretær.
solveig.henriksen@stegenet.dk
51811576

Anni Hjelmsmark
anni.hjelmsmark@gmail.com
60496387

Johnni Buch.
johnnibuch@mail.dk
51235068

Finn Jakobsen,
bente.finn.jakobsen@gmail.com

Revisor
Bente Bille Revivision

På generalforsamlingen gav laugsformændene tilsagn om, at de gerne ville fortsætte arbejdet som formænd sammen med den nye bestyrelse.
Flere oplysninger følger snarest.
Overdragelsesmøde mellem den gamle og den nye bestyrelse finder sted mandag den 23.11.

Kontakt
Post: Museumsgårdens Venner Møn,
c/o Ole Hansen tlf: 20944048
Mail: ole@hesselholt.nu

 Museumsgårdens Venner Møn
Foreningen Museumsgaardens Venner Møn, blev stiftet den 30. November 2005
Museumsgårdens Venner er Museumsgårdens støtteforening. Foreningen står bl.a bag de årlige håndværkertorsdage,  det store Høstmarked i august og Julemarkedet 1. søndag i advent.
Udover at arbejde på og formidle den gamle gård i Keldbylille, arrangerer foreningen ture og udflugter for sine medlemmer.


Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem af foreningen skal du blot gøre følgende:
Mail eller send dit navn og adresse til sekrætæren, adresse står herunder
Så vil der blive fremsendt en blanket og et girokort, samt  information om foreningen og dens vedtægter.


Årligt kontingent
Enkeltmedlem: kr. 100,-


 

Laugsformænd:

Håndarbejdslauget  
Ane Funck Hemmingsen
55813181
jhe@dlgnet.dk
Maskinhus og gårdlaug.
Niels Jørgen Dahl
21637703
nielsjdahl20@gmail.com
Fortællelauget
Jørgen Svenstrup
tlf:  55817066  eller  30423148
hestesvenstrup@sport.dk
Havelauget    
Margit Jørgensen
55813045
margit.bjoern4780@gmail.com

Billetsælgerlaug
Vacant


Har du lyst at være med…………

Vores forening, som kan markere sin 15 årsdag den 30. november i 2020, blev stiftet som en støtteforening til Museumsgården og tæller ca. 165 medlemmer. Foreningens formål er: ”at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling”. I samarbejde med Museerne Sydøst Danmark og at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i bevarelsen af stedet gennem formidling af historien omkring gården og løbende vedligeholdelse af haven og effekter der er givet til Museumsgården”.

Udover din støtte til foreningen gennem kontingentet skal du vide, at du er meget velkommen, såfremt du har lyst, interesse og lidt tid tilovers til at deltage aktivt i en eller anden opgave i forbindelse med alle torsdage i sæsonen og øvrige aktivitetsdage på Museumsgården. Et af vore mål er, at vi gennem sæsonen skaber et spændende liv på gården. Dertil har vi nedsat 7 laug, der hver opererer med sin forvalter:

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller dukke op på gården en torsdag og høre nærmere om, hvilke opgaver der eventuelt kunne være nyttigt og underholdende for dig at deltage i. Vi har et yderligere mål, nemlig: at det skal være sjovt at have med vore projekter at gøre samtidig med muligheden for hyggeligt samvær undervejs under udførelsen af dem. Vi håber at se dig på gården i den komnmende sæson.

Har du lyst til at støtte MUSEUMSGÅRDEN eller blive medlem kan flg. benyttes:

MOBIL PAY………… 1 6 0 1 6
Møns Bank kontonr.  6140-4065007

Medlemskab koster kr. 100,00
Husk at angive navn og adresse.

I forbindelse med den nye persondataforordning (“GDPR”), som trådte i kraft fra den 25. maj 2018, vil vi sikre os, at du fortsat ønsker at stå i Venneforeningens medlemskartotek. Hvis du fortsat ønsker det, skal du ingenting foretage dig. Ønsker du derimod ikke længere at stå i medlemskartoteket, så send en mail til bestyrelsen og meddel dette.

______________________________________________________________________________

Museumsgårdens Sponsorer

 • Grete Ravnsted-Larsen Kørekåber + Udstillingsskab
 • Fa. Houmølle A/S Udstillingsskab
 • FriluftsRådet med støtte af Tips- og Lottomidler til Shelter
 • Skibsreder Carsten Brebøls Fond Pengegaver bl.a. til naturlegepladsen og opførelse af shelter med bålplads og bord/bænke
 • 4H-Kredsen Møn/Bogø Pengegave til naturlegeplads
 • Møns Bank Pengegaver
 • Lokalforsikring Næstved – Pengegave.

Bliv sponsor for Museumsgården – det betaler sig. Vedr. sponsorater kontakt venligst Keld Møller Hansen, Tlf. 7070 1236 eller send en mail til kmh@museerne.dk 


Vedtægter for Museumsgårdens Venner Møn

 1. Navn & Hjemsted
Foreningens navn er ”Museumsgårdens Venner”
Museumsgaarden, Skullebjergvej 15, Keldbylille, 4780 Stege
Hjemsted; Vordingborg Kommune, 4760 Vordingborg.

2. Formål
Foreningens formål er, at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling

Ligeledes, i samklang med Møns Museum, at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i vedligeholdelse af bygninger, have og effekter der er givet til Museumsgården.

Foreningen kan til sit formåls realisering eje fast ejendom

Enhver med interesse for foreningens formål kan optages som medlem, dog først stemmeberettiget fra det fyldt 16 år.

3. Styrelse
Styrelsen består af en Bestyrelse på 7 personer.
Bestyrelsen uddelegerer ansvarsområder til medlemmerne efter behov og ønsker.
Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
3 medlemmer vælges i lige årstal og 4 medlemmer vælges i ulige årstal.
Første gang ved lodtrækning. Ligeledes vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.
Sekrætæren tager referat af møderne og generalforsamlingen – og renskriver på PC.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse der dog kan meddele prokura.
Ved erhvervelse, pantsætning og salg af fast ejendom, dog først efter en generalforsamlings beslutning herom.
Sekretæren samler og opbevarer foreningens korrespondance.
Kassereren fører foreningens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.
Sekretær og Kasseren kan begge vælges eksternt

4. Regnskab
Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Regnskabet revideres af Aut. Revisionsfirma, valgt på generalforsamlingen.

5. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i 1.ste kvartal.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved offentlig information med 14 dages varsel.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter;

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af Revisionsfirma
 11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt mindst 20% af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

6. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal  godkendes af 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor punktet er på dagsordenen. Ændringsforslag skal bekendtgøres ved indkaldelse til generalforsamlingen og hele forslaget skal omdeles skriftligt på mødet.

7. Opløsning
Eventuel opløsning af foreningen skal godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages og max. 2 mdr. mellemrum. Opløsning kræver 2/3 flertal af de fremmødte på første generalforsamling og simpelt flertal på sidste generalforsamling. Evt. aktiver i foreningen realiseres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er foretaget.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 30 november 2005
Ændringer vedtaget på generalforsamling, d. 21/3-06, 20/3-07, 13/3-08,  21/3-13, 26/3-15 og 22/3-2018.