Museumsgårdens Venner holder den ordinære årlige generalforsamling i Tøvelde forsamlingshus på søndag den 5. marts klokken 10.00.

Generalforsamling er varslet og indkaldt ved annonce i Ugebladet for Møn, og afvikles i overensstemmelse med vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kasseren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af Revisionsfirma
 11. Eventuelt

I bedes være særligt opmærksom på, at bestyrelsen foreslår at vi ændrer vores vedtægter:

Revision af foreningens regnskab vil med nye regler koste foreningen op mod 20.000 kr, hvilket vi ikke  mener er sund fornuft. Derfor foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen giver tilladelse til at ændre foreningens vedtægter, så vi kan vælge 2 revisorer blandt medlemmerne. Bestyrelsen har allerede fået tilsagn fra 2 medlemmer, der gerne vil påtage sig denne opgave. Vedtægtsændringer skal godkendes af et kvalificeret flertal på generalforsamlingen, derfor dette særlige varsel.

Forslag til nye vedtægter, §4 og §5:

4. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen.

5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i 1.ste kvartal.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved offentlig information med 14 dages varsel.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter;

1.    Valg af stemmetællere.

2.    Valg af dirigent

3.    Valg af protokolfører.

4.    Formanden aflægger beretning.

5.    Kassereren fremlægger regnskab.

6.    Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

7.    Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.

8.   Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts.

9.    Valg af bestyrelse og suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom. 

Foreningen serverer kaffe og kager, som er sponseret af Bisca. Vel mødt.


De bedste hilsner

Bestyrelsen
Museumsgården Møn