Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Museumsgårdens Venner Møn

 1. Navn & Hjemsted

Foreningens navn er "Museumsgårdens Venner"

Museumsgaarden, Skullebjergvej 15, Keldbylille, 4780 Stege

Hjemsted; Vordingborg Kommune, 4760 Vordingborg.

 1. Formål

Foreningens formål er at arbejde for Museumsgårdens bevarelse og udvikling

Ligeledes, i samklang med Møns Museum, at vise publikum om tidligere tiders landbrug og gøremål, både ude og inde og at deltage i vedligeholdelse af bygninger, have og effekter der er givet til Museumsgården.

Foreningen kan til sit formåls realisering eje fast ejendom

Enhver med interesse for foreningens formål kan optages som medlem, dog først stemmeberettiget fra det fyldt 16 år.

 1. Styrelse

Styrelsen består af en Bestyrelse på 7 personer.

Bestyrelsen uddelegerer ansvarsområder til medlemmerne efter behov og ønsker.

Valg til bestyrelsen sker på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

3 medlemmer vælges i lige årstal og 4 medlemmer vælges i ulige årstal.

Første gang ved lodtrækning. Ligeledes vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.

Sekretæren tager referat af møderne og generalforsamlingen - og renskriver på PC.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er tilstede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse der dog kan meddele prokura.

Ved erhvervelse, pantsætning og salg af fast ejendom, dog først efter en generalforsamlings beslutning herom.

Sekretæren samler og opbevarer foreningens korrespondance.

Kassereren fører foreningens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.

Sekretær og Kasserer kan begge vælges eksternt

 1. Regnskab

Regnskabsåret går fra 1/1-31/12.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen. Revisorer vælges for et år.

 1. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i 1.ste kvartal.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved offentlig information med 14 dages varsel.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter;

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 7. Bestyrelsens forslag til nye tiltag/aktiviteter.
 8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 9. Valg af bestyrelse og suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 1 medlem fremsætter ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt mindst 20% af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

 1. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor punktet er på dagsordenen. Ændringsforslag skal bekendtgøres ved indkaldelse til generalforsamlingen og hele forslaget skal omdeles skriftligt på mødet.

 1. Opløsning

Eventuel opløsning af foreningen skal godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages og max. 2 mdr. mellemrum. Opløsning kræver 2/3 flertal af de fremmødte på første generalforsamling og simpelt flertal på sidste generalforsamling. Evt. aktiver i foreningen realiseres af den til enhver tid siddende bestyrelse. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er foretaget.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, d. 30 november 2005

Ændringer vedtaget på generalforsamling, d. 21/3-06, 20/3-07, 13/3-08, 21/3-13, 26/3-15, 22/3-2018 og 5/3 2023.

Museumsgården - Skullebjergvej 15 - Keldbylille - 4780 Stege    (CVR 34 14 06 69)

 Mail: museumsgaarden@gmail.com Telefon: 20 94 40 48 (Ole Hansen)       Webmaster: Karenn Becker karenn.becker@hotmail.com

Åbningstider: 13. juni - 15. august, torsdag, fredag og søndag 11.00 - 16.00 

samt 10. august (Høstmarked), 17. oktober (Efterårsferie) og 1. december (Julemarked).

Entre: Voksne 50 kr. Børn under 18 gratis.  Grupper er velkomne alle dage fra den 9. maj til den 1. september - send os en mail.

Følg os på Facebook