Formandens beretning på generalforsamlingen 10. marts 2024

 

 

Året 2023 er gået godt!

Vi har holdt gården åben for besøgende i et fornuftigt omfang, det vil sige det omfang vi har kunnet overkomme. Vi har jo ikke længere en fast ansat på gården siden Peter fratrådte på grund af sygdom. Vi har dog fra Museet fået stillet Kristine til rådighed i 30 timer i 3 måneder. Det får vi også i år, og forhåbentlig også til næste år, men mere om fremtiden senere. Man kan måle succes på flere måder, og jeg vil gerne måle Museumsgården på antal besøgende og vores økonomi.

Vores besøgsindtægter på museumsgæster er steget med 57%, vores besøgsindtægter i telt og shelter er steget med næsten 100%. Folk vil gerne besøge os, og samarbejdet med Camønoen har båret frugt.

Vi har i 2023 hævet priserne, så antal besøgende et ikke steget lige så meget som indtægterne. Vores entrepriser er steget med 10 kr., så besøgstallet er reelt steget med 25%. Campingprisen er også steget med 10 kr., så stigningen i besøgstal udgør nok reelt også 25%.

Vi har også i 2023 haft en del grupper på besøg, og vi har en del gange haft god brug af vores ombygning af bordene i hestestalden så vi kan sidde en lille busfuld. Det vil vi forsøge at gøre mere ud af i fremtiden.

Vi har i 2024 haft høstmarked, julemarked og 2 kulturelle arrangementer. Vi havde besøg af Torben Nielsen og HC (Graversen). Alle arrangementer var vel besøgt og gav overskud i kassen.

Jeg synes at vi har et rigtigt godt omdømme i samfundet generelt, vi møder stor opbakning til vores arbejde med at gøre Museumsgården til en attraktion. Det ser vi på vores liste over sponsorer, der bakker os op med at stille jord til rådighed til høstmarked, plads til opbevaring, giver os en god handel når vi har brug for det, og donerer materialer til gårdens drift.

Vi har i 2023 fået en donation fra Fanefjord Sparekasses Fond på 24.000, som er gået en ny PC, nyt informationsmateriale i form af bedre skiltning. Og så har vi udviklet en ny hjemmeside som gerne skal bære frugt i et større besøgstal, og også gøre det lettere for jer at finde rundt i alle de informationer, der ligger på vores hjemmeside. Ud over penge fra Fanefjordfonden har Museum Sydøstdanmark stillet deres hjemmeside til vores rådighed, så vi er sikre på at vi altid kan få hjælp til videreudvikling af siden.

Her vil jeg rette en særlig tak til Jesper Schou og Karenn Becker for deres indsats for hjemmesiden, som I alle snart får adgang til.

Vi har modtaget en stor arv fra gårdejer Tage Madsen, som døde i 2023. Ud over 13 veterantraktorer og en fuldt funktionsdygtig mejetærsker har vi modtaget 100.000 kroner kontant. Vi bruger halvdelen af pengene til en telthal, hvor vi kan udstille traktorerne.

Tak til alle jer, der gør et stort arbejde med vedligehold af hus og have, formidling af gårdens historie, vi af dyr, renovering af de gamle maskiner, og alt det, der hører med til at holde en gammel gård kørende. Ikke mindst tak for jeres engagement i de store arrangementer vi afholder, jeg tænker primært på høstmarked og julemarked, men også på de foredragsaftener vi har afholdt i løbet af 2023.

Og tak fordi I passer på traditionerne.

 

Vores allervigtigste samarbejdspartnere:

Museum Sydøstdanmark behandler os fortsat rigtigt godt. De har brugt mange timer på vores nye hjemmeside, betaler licens, og bistår os på mange måder. Det er også museet, der betaler lønnen til Kristine. Og så har vores frivillige laugsmedlemmer fortsat gratis kort til museerne.

Samarbejde med kommunen går desværre lidt mere trægt. Som så mange andre kulturinstitutioner, blev vores aftalte tilskud i 2023 beskåret med 10% fra 80.000 til 72.000.

Kommunen har erkendt, at der er et stort bygning vedligeholdelses efterslæb. Vi er mange, der er rigtigt kede af gårdens stand. Der er en stor sætningsskade i stuehuset, hvor væggen ikke længere har nogen bundrem at stå på. Kommunen har meddelt,  at de ikke foretager nogen form for udbedring i 2024, og fremtiden er også usikker.

Kommunens råderumskatalog og alle indsendte høringssvar er behandlet i fagudvalgene i februar og i Økonomiudvalget den 21. februar 2024. Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke forslag der skal gennemføres den 28. februar 2024. Det ser ikke ud til at vi bliver ramt, selv om vi udtrykkelig var nævnt i sparekataloget

Den sidste dialog med kommunen gik på at vores tilskud for 2024 ville blive udbetalt i den uge vi nu er gået ud af. Vores kasserer følger op på det allerede i morgen

Til gengæld ved vi fra dagspressen, at Museum Sydøstdanmark bliver beskåret med 800.000 fra 2025 alene fra Vordingborg kommune.

Vi må betragte vores samarbejde med kommunen som ustabilt. Det vender jeg tilbage til senere.

 

Museumsgårdens fremtid

Vi bliver alle ældre. Har vi tilstrækkelig med tilgang af medlemmer og frivillige til at køre videre som vi kender det i 5 år endnu? Om 5 år er ikke bare nogle af os over 80 år, så er flertallet af os over 80. Vil nogen af jer kunne finde flere medlemmer og frivillige i jeres netværk, som gider at komme ud at hygge sig med os andre? Kan vi lykkes med at få hjælp fra andre end faste frivillige til gårdens drift?

Vil I, der er til stede i dag, give tilsagn om jeres engagement så længe I fysisk kan holde til det?

Har vi den rigtige støtte fra vores kommune? Er vi bedre stillet med at forsøge hel eller delvis afkobling fra kommunen?

Det er tanker, vi har begyndt at pusle med i bestyrelsen. Vi vil gerne forsøge at få fonde til at hjælpe mere til. Vi har i bestyrelsen fået tilkendegivelser om, at det vil være muligt at få fondsstøtte til konkrete renoveringsprojekter. Det er ikke noget vi skal stemme om i dag, men jeg vil gerne høre forsamlingens reaktion på disse tanker. Også på ideer om vi i fremtiden kan stille os bedre med fondsstøtte såfremt vi ikke er direkte ejet af Vordingborg kommune.

Overskrift 2 (h2)

Museumsgården - Skullebjergvej 15 - Keldbylille - 4780 Stege    (CVR 34 14 06 69)

 Mail: museumsgaarden@gmail.com Telefon: 20 94 40 48 (Ole Hansen)       Webmaster: Karenn Becker karenn.becker@hotmail.com

Åbningstider: 13. juni - 15. august, torsdag, fredag og søndag 11.00 - 16.00 

samt 10. august (Høstmarked), 17. oktober (Efterårsferie) og 1. december (Julemarked).

Entre: Voksne 50 kr. Børn under 18 gratis.  Grupper er velkomne alle dage fra den 9. maj til den 1. september - send os en mail.

Følg os på Facebook