Generalforsamling Museumsgårdens Venner 2021
søndag 6. marts 2022 kl. 10.00 i Tøvelde Forsamlingshus.

Formanden byder velkommen.

 1. Valg af stemmetællere: Børge Jensen og Tom Jacobsen.
 2. Valg af dirigent: Knud Larsen.
 3. Valg af protokolfører: Solveig Henriksen.

Dirigenten meddeler at generalforsamling er indkaldt en dag for sent, men man godtager indkaldelsen og generalforsamlingen kan fortsætte lovligt.

Beretning og regnskab godkendes samlet.

 • Fastsættelse af kontingent: Kontingent uændret kr. 100,-.
 • Bestyrelsens forslag til aktiviteter er nævnt i formandens beretning.
 • Forslag fra medlem Shila Jensen: mail ikke modtaget men drøftes.
 • Bedre formidling af aktiviteter
 • Projekter med børn og unge
 • Dans og musik f. eks. Folkedans
 • Fællesspisning

Formanden svarer på forslag og der arbejdes videre med forslagene.

 •  Valg af bestyrelse:

På valg:
Anni Hjelmsmark. Genopstiller ikke.  
Knud Larsen     Genvalg              
Solveig Henriksen          Genvalg

Forslag som nyt bestyrelsesmedlem: Karenn Becker   Valgt.
Forslag til suppleant: Shila Jensen Valgt.

 1. Revisionsfirma: Bente Bille   Genvalg
 2. Eventuelt: Ane Funck Hemmingsen nævner samarbejde med Møn Is.    
   Finn Jakobsen nævner, at man ikke umiddelbart kan etablere sti over anden mands jord.

Formanden har ordet og giver det videre til Jesper Kjærulff som kommer med et kort indlæg.

Generalforsamlingen slut kl. 11.40.

Dirigent: Knud Larsen
Referent: Solveig Henriksen
___________________________________________________________________________________

REFERAT GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2021

Museumsgårdens Venner.
Referat generalforsamling 2021 afholdt 13. juni 2021 på Museumsgården.

Generalforsamlingen starter kl. 10.00.

Formanden byder velkommen til ca. 40 fremmødte medlemmer.
Ifølge dagsorden til generalforsamling startes med

 1. Valg af stemmetællere: 2 stemmetællere valgt, men kom ikke i brug.
 2. Valg af dirigent: Søren Hansen der konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt ved annonce i avis og på foreningens hjemmeside.
 3. Valg af protokolfører: Solveig Henriksen
 4. Formanden forelagde beretning om et usædvanligt år.

Onsdag er underskrevet en aftale med Kommunen til ikrafttræden 1/11 2021. En aftale vi kan leve med. (en lille forbedring). Efter beretningen foreslår formanden, at hele bestyrelsen fortsætter da det er meget kort tid siden den er valgt. Spørgsmål vedr. Peter og evt. medhjælper til ham bringes op Bestyrelsen arbejder videre hermed og Keld Møller Hansen svarer, man leder efter afløser og håber at finde en hurtigt igen.

Se i øvrigt beretningen, der blev taget til efterretning.

 • Kassereren fremlægger regnskab der viser et overskud på kr. 23.929,- samt en formue på kr. 82.265,-. Regnskabet godkendes.
 • Se regnskabet for 2020 her
 • Fastsættelse af kontingent uændret kr. 100,-.
 • Forslag til nye aktiviteter.: Knud Larsen foreslår dubletter fra maskinhus kan sælges. Man skal tage hensyn til evt. private ting. Før man foretager endelige salg skal forslaget frem i nyhedsbrev.
 • Der er ingen indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse: Hele bestyrelse genvælges. Det diskuteres hvordan fordelingen af 1 eller 2 års sæde i bestyrelsen skal finde sted. Dirigenten skærer igennem med lodtrækning med følgende resultat:

Valg for 1 år: Knud Larsen – Anni Hjelmsmark – Solveig Henriksen.  (På valg i 2022)
Valg for 2 år: Bodil Boyhus – Ole Hansen – Finn Jakobsen – Johnny Buch. (På valg i 2023)
Ingen valg af suppleanter.
Valg af revisionsfirma: Revivision, Bente Bille.
Eventuelt.

Generalforsamling slut kl. 11.15.

Herefter fortæller Keld Møller Hansen kort om fremtidigt samarbejde.

Laugsformændene fortæller om status og fremtidige planer.

Referent: Solveig Henriksen
—————————————————————————————————–